Общи условия за резервации и услуги в хотел за домашни любимци Pet residence, както и в сайта pet-residence.com

I.ПРЕДМЕТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) С приемането на тези Общи условия на сайта www.pet-residence.com Вие сключвате от разстояние договор за резервация в хотел за домашни любимци Pet Residence при общи условия. 

(2) Договорът влиза в сила от момента на неговото потвърждаване от страна на хотела чрез електронно съобщение по имейл или посредством обаждане по телефон, чрез което хотелът потвърждава, че приема Вашата резервация и след плащането от Ваша страна на депозита, упоменат в потвърждението. Съвместното наличие на резервация от страна на клиента, писмено потвърждение за приемане на резервацията от страна на хотела и документ, потвърждаващ плащане от страна на клиента, се явяват валидно сключен договор между страните с всички произтичащи права и задължения за тях, записани в настоящите общи условия. Отсъствието на отделен подпис на клиента върху тези условия не снема неговата отговорност от изпълнението им. 

(3) Услугата, за която се сключва договора за резервация е услугата, заявена от Вас при извършване на резервацията и предлагана от хотела. 

II.СТРАНИ 

Чл. 2 (1) Тези Общи условия за резервации (за краткост „Общи условия“/“Общите условия“) уреждат отношенията, в това число финансовите правоотношения, правата и задължения между хотел за домашни любимци Pet Residence, управляван и администриран от „ЗОРГО“ ЕООД, ЕИК 203964810, със седалище и адрес на управление с. Владая, ул. „Шипето“ No 7, представлявано от Калина Станчева (наричан за краткост „хотела“) и всички юридически и физически лица (наричани за краткост „клиенти“), извършващи резервация в хотела посредством формуляра за резервации на сайта www.pet-residence.com, по имейл, телефон или на място в хотела или по друг начин, в това число чрез Facebook и социалните мрежи. 

(2) Извършвайки резервация в хотела Вие декларирате, че сте собственик (стопанин) на домашния любимец, за който заявявате услуга в хотела, респективно, че имате право да вземате решения за домашния любимец, свързани с неговото отглеждане, настаняване в хотела и състояние. 

III.ДАННИ ЗА ХОТЕЛА. РАБОТНО ВРЕМЕ 

Чл. 3 (1) „ЗОРГО“ ЕООД, ЕИК 203964810, със седалище и адрес на управление с. Владая, ул. „Шипето“ No 7, представлявано от Калина Станчева, администрира сайта www.pet-residence.com, както и хотел за домашни любимци Pet Residence. 

(2) Хотел за домашни любимци Pet Residence се намира в с. Владая, ул. „Шипето“ No 7. 

Чл. 4 Можете да се свържете с хотела по следния начин: 

Tелефон за контакти: +359877710003 

E-mail адрес: reservations@pet-residence.com 

Чрез писмо до адреса на хотела: с. Владая, ул. „Шипето“ No 7. 

Посредством формата за контакт 

Чл. 5 Хотелът работи 24/7 – 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празниците. Работното време не съвпада с приемното време за домашни любимци и техните стопани. 

IV.ДЕФИНИЦИИ 

Чл. 6 (1) „Клиент“ / „Клиенти“ – всяко навършило 18 години физическо лице или юридическо лице или друго правно образувание, което извършва резервация в хотела посредством формуляра за резервации на сайта www.pet-residence.com, по имейл, телефон, на място в хотела или по друг начин, в това число чрез Facebook и социалните мрежи. 

(2) „Хотел“ „Хотел за домашни любимци Pet Residence”/“ Администратор на сайта“ е „ЗОРГО“ ЕООД. 

(3) „Сайт“/“Уебсайт“ означава сайт, находящ се на следния уеб адрес: www.pet- residence.com, както и страницата ни във фейсбук. 

Чл. 7 (1) „Продажна цена”/“Цена“ е крайната цена за услуга или за определено количество услуги, включваща данъка върху добавената стойност (когато такъв следва да се включи) и всички допълнителни данъци и такси. Указаните в сайта цени на отделните услуги са за единично количество. Дължимата от клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на резервацията. 

(2) „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 

(3) „IP Адрес„ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа. 

(4) „Резервация“ е изявление от Вас, че желаете да извършите резервация за услуга от сайта www.pet-residence.com, с цел да гарантирате, че на посочения от Вас ден хотелът ще може да гарантира изпълнение на услугата. 

(5) „Грешка в резервацията“ е налице, когато клиентът по време на извършване на резервацията съзнателно или несъзнателно е допуснал грешка при посочване на изисканите за резервация данни като: имена, имейл, телефон, дата на настаняване, дата на освобождаване, вид на домашния любимец, тегло на домашен любимец, вид на заявената услуга, съгласие за съвместна игра с други домашни любимци, потвърждаване, че условията на хотела са изпълнени, специални изисквания и други. Грешка е налице и в случаите, при които клиентът невярно е заявил обстоятелства по резервацията с каквато и да е цел. 

V.ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ 

Чл. 8 Резервация в хотела можете да извършите по следния начин: 

(1) чрез формуляра за резервации в сайта www.pet-residence.com, без да е необходима регистрация в сайта; 

(2) чрез електронно съобщение по имейл на хотела, посочен в раздел III; 

(3) чрез обаждане на тел. номер, посочен в раздел III и в сайта; 

(4) на място в хотел Pet Residence; 

(5) по друг начин, в това число чрез Facebook и социалните мрежи; 

Чл. 9 (1) В случаите, при които резервацията е извършена по реда на чл. 8, ал. 1 – чрез формуляра за резервации в сайта, приемането на настоящите условия от Ваша страна се удостоверява чрез отбелязване на чекбокс „Приемам Условията“ или друго подобно изявление, което едносмислено означава, че сте се запознали с настощите условия и ги приемате безусловно. 

(2) В случаите, при които резервацията е извършена по някой от начините, посочени в чл. 8, ал. 2 – 5, приемането на настоящите условия от Ваша страна се удостоверява чрез изпращане на Условията от страна на хотела до посочен от Вас имейл адрес и невъзразяването спрямо същите в срок от 3 дни от изпращането им. В случай че възразите в посочения тридневен срок Общите условия влизат в сила за Вас от момента, в който Вие и хотела постигнете споразумение по всички клаузи от същите. При невъзразяване в тридневния срок се приема, че сте се запознали с настощите условия и ги приемате безусловно. 

Чл. 10. (1) Приема се, че резервацията е направена от Вас при условия, каквито сте заявили към деня на извършването й. В случай че в срок до 1 (един) ден от потвъждаване на резервацията от страна на хотела не сте информирали последния за допуснати грешки при резервацията, приема се, че сте заявили услугата по начина, сроковете и условията, посочени при резервацията. 

(2) При допусната грешка в резервацията, хотелът не носи отговорност за неизпълнение, ако неизпълнението се дължи на допуснатата грешка. 

(3) При констатирана от хотела грешка в резервацията, хотелът има право едностранно да коригира данните и да промени приложимата цена, ако се окаже, че грешката в резервацията се отразява пряко върху цената на заявената услуга. 

Чл. 11. Резервацията, извършена чрез формуляра за резервации в сайта, се извършва по следния начин. 

(1) Ще бъдете поканени да попълните информация, която е съществена за сключване на договор за резервация в хотела. Такава информация е: Вашето име, e-mail, телефон за контакт, описание на вида домашен любимец (куче/котка), както и неговото тегло, посочване на избраната от Вас услуга (настаняване с или без нощувка, храна осигурена от хотела или без храна и др.), съгласие/несъгласие за съвместна игра на Вашия домашен любимец, ако е куче, потвърждение дали отговаряте на условията на хотела, поле за допълнителна информация към резервацията, в която имате възможност да попълните специални изисквания или други подробности относно резервацията. 

Полето за допълнителни изисквания и уточнения в резервационния хотела и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле, ще бъдат удовлетворени само при възможност. 

(2) Преди да завършите резервацията ще бъдете поканени да приемете настоящите Общи условия и Политиката за сигурност, приети от хотела. Неприемането им прави невъзможно завършване на резервацията. Ето защо, в случай че не сте съгласни с някой от двата документа не следва да завършвате резервацията. 

(3) След като получим Вашето запитване, в срок до един ден ще получите от нас обратен мейл, в който или ще потвърдим възможността да приемем Вашия любимец, като ще посочим сумата (депозитът), който трябва да заплатите за да запазите резервацията или ще Ви откажем, при липса на възможност за настаняване. Хотелът не носи отговорност за грешки в цената. При констатиране на грешка в цената, инфомирайте хотела своевременно по някой от начините, посочени в раздел III oт настоящото условие. VI. ПЛАЩАНЕ НА ДЕПОЗИТ (ПРЕДПЛАЩАНЕ) 

Чл. 14 (1) В случай че приемем Вашата резервация в имейла, който ще получите за приемането ще Ви укажем да заплатите депозит от заявената услуга. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела. 

(2) Ще пазим Вашата резервация, в случай че заплатите указания депозит в срок до 12 часа от потвърждаване на резервацията от наша страна. Конкретна информация за начините на плащане и банковата ни сметка ще получите с e-mail-а, с който потвъждаваме резервацията. 

(3) След получаване на авансово плащане (депозит, предплащане), Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена. 

(4) При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация. 

Чл. 15 Депозитът може да заплатите по някой от следните начини: 

(1) чрез дебитна/кредитна карта посредством проследяване на линк, посочен в съобщението; 

(2) посредством банков превод по сметка, посочена в съобщението; 

Чл. 16 (1) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, хотелът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN). 

(2) Плащането с карта към www.pet-residence.com се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транскакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента. Затова 

www.pet-residence.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за услуги, продавани от www.pet- residence.com

VII.АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ 

Чл. 17 (1) Имате право да анулирате резервацията чрез изявление, извършено по някой от посочените в раздел III от настоящите условия начини. 

(2) Хотелът има право едностранно да анулира резервацията, в случай че в срока, посочен в чл. 14, ал. 2 от настоящите условия не е получил от клиента дължимия за резервацията депозит, както и при условията на чл. 19, ал. 2 от настоящите условия. В тези случаи хотелът не дължи възстановяване на депозита, заплатен от клиента. 

(3) Хотелът има право едностранно да анулира резервацията и в случаите, при които не отговаряте на условията и изискванията на хотела, посочени в раздел XI от настоящите Общи условия, както и когато сте предоставили на хотела неверни данни. В тези случаи хотелът не дължи възстановяване на депозита, заплатен от клиента. 

(4) Хотелът има право едностранно да анулира резервацията при наличие на форсмажорни обстоятелства, без да дължи неустойка за това. Хотелът възстановява заплатения от клиента депозит при условията на чл. 18, ал. 2 от настоящите Общи условия.

 Чл. 18 (1) Хотелът възстановява 100 % от заплатения депозит, ако анулирате резервацията преди потвъждаването й от наша страна или ако я анулирате 7 или повече дни преди датата, за която сте заявили услугата (датата на настаняване). Тази разпоредба се прилага и при анулиране на резервация от страна на хотела, дължащо се на форсмажорни обстоятелства. Анулирането на поръчката от страна на клиента в този случай не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането. 

(2) Възстановяването на заплатения от клиента депозит в случаите на предходната алинея става в 10-дневен срок от датата на анулиране на резервацията по посочена от клиента собствена банкова сметка. В случаите, при които клиентът забави предоставяне на банкова сметка, срокът за възстановяване на депозита се удължава съответно с времето на забава от клиента. 

Чл. 19 (1) Хотелът ще удържи депозита, ако анулирате резервацията по-малко от 7 (седем) дни преди датата на резервацията. 

(2) В случай на неявяване на датата на Вашата резервация от Ваша страна, резервацията Ви се счита за анулирана и в този случай дължите на хотела неустойка в размер на общата сума на резервацията, като заплатеният депозит ще се счита като частично плащане на неустойката и неговото връщане не се дължи. Остатъкът от неустойката се дължи в срок до 3 работни дни от датата, за която е била валидна Вашата резервация, като хотелът няма задължение да изпраща покана за плащане на клиента. 

VIII.ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ 

Чл. 20 (1) Цените за настаняване в хотела са посочени в официалния сайт ни сайт www.pet-residence.com в български лева. В цените са включени всякакви данъци и такси, в това число и ДДС. 

(2) Разходите за допълнителни услуги не сa включени в стойността на настаняването и трябва да бъдат заплатени отделно. 

(3) В случай на техническа грешка в изчислението на цената при резервация, молим да ни информирате незабавно. Имаме право да Ви информираме за грешка в изчислението на цената в срок от 1 час от установяването й. 

(4) В случай че изпълнението на услугата е започнало или приключило при несъобразяване с часовете за приемно време или напускане, установени в настоящите Общи условия, клиентът заплаща на хотела допълнително възнаграждение в размер на 5 лв. на всеки започнат час. Ако клиентът не вземе животното от хотела в продължение на 8 часа, след като е изтекло времето за освобождаване, хотелът начислява неустойка, равняваща се на цената за услугата „настаняване на домашен любимец в хотела с включена нощувка и включена храна“ за всеки просрочен ден, за който престоят на животното се е удължил, без да е заплатено на хотела възнаграждение за това . 

Чл. 21 (1) Характеристиките или цените на услугите, описани в www.pet- residence.com, могат да бъдат променяни едностранно от хотела по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.pet- residence.com предварително се извинява на своите клиенти. 

(2) Хотелът има право едностранно да променя цената, в случай че, при заявяване на услугата при резервацията или на място, клиентът е посочил некоректна информация, служеща за определяне на цената за услугата и коригирането на информацията води до промяна на цената съгласно ценообразуването, посочено в сайта. 

Чл. 22 Всички услуги, включително тези в промоция / намаление се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в www.pet- residence.com или в обявата, съдържаща промоционалните условия. 

Чл. 23 www.pet-residence.com може да съдържа линкове към други сайтове. Уебсайтът www.pet-residence.com не носи отговорност за политиката за ползване и политиката на поверителност на уебсайтове, които не се администрират от www.pet- residence.com, както и за друга информация, съдържаща се в тях. 

IX.НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 24 (1) Цената на избраната от Вас услуга следва да се заплати по някой от посочените начини: 

 • в брой на място в хотела в български лева в деня на настаняване; 
 • с дебитна/кредитна карта в хотела в деня на настаняване; 
 • авансово с банков превод в срок до 3 дни преди датата на настаняване 

(2) Цената на услугата се дължи при настаняване на животното в хотела, но не по-късно от деня на неговото освобождаване от хотела. 

(3) В случаите, предвидени в чл. 20, ал. 4 от настоящите Общи условия, когато клиентът не е взел животното от хотела, клиентът дължи на хотела неустойка за всеки ден престой, равняваща се на цената за услугата „настаняване на домашен любимец в хотела с включена нощувка и включена храна“ за всеки просрочен ден, за който престоят на животното се е удължил, без да е заплатено на хотела възнаграждение за това . Неустойката се дължи автоматично при настъпване на обстоятелствата по чл. 20, ал. 3 от условията, без да е налице задължение за покана за плащане. 

Чл. 25 В случаите, при които сте заплатили депозит, то остатъкът от цената за услугата се заплаща по начините, изброени в предходната разпоредба, като заплатеният депозит се зачита като заплатена част от стойността на резервацията. 

X.УСЛУГИ 

Чл. 26 Всички услуги, предлагани от хотел за домашни любимци Pet Residence, както и характеристиките към тях, са подробно посочени в катогория „Услуги“, налична в сайта www.pet-residence.com, както и в настоящите Общи условия. При противоречие между описанието на услугите и техните харатеристики, видни на сайта и тези, налични в настоящите Общи условия, прилагат се услугуте и техните характеристики, посочени в сайта. 

Чл. 27 Хотелът предлага основни услуги и допълнителни услуги, като част от услугите се предлагат както за кучета, така и за котки, а друга част са валидни само за кучета. Хотелът се задължава да изпълни заявените от клиента услуги срещу заплащане по цени, налични в сайта, както и спрямо животни, за които са изпълнени изискванията на хотела, описани в раздел XI. 

Чл. 28 Основни услуги в хотела са: настаняване на домашен любимец в хотела с включена нощувка, но без включена храна, настаняване на домашен любимец в хотела с включена нощувка и с включена храна, услугата „дневна грижа без включена храна“. Основните услуги са валидни за кучета и за котки. 

(1) Услугата „настаняване на домашен любимец в хотела с включена нощувка, но без включена храна“ включва: престой, нощувка, дневна грижа, хранене според режима на животното и осигурената от стопанина храна, разходки сутрин и вечер за изпълняване на физиологични нужди (мин. 15 мин на разходка), свободна игра през деня на открито или закрито – според метеорологичните условия (мин. 2 пъти по един час). Свободната игра включва занимания с персонала с играчки и други приспособления, както и игра с други кучета със сходен ръст, тегло и темперамент (само със съгласие на собственика). Котките не се събират на едно място и нямат съвместна игра с други котки. За тях се осигурява индивидуално внимание от персонала. Осигурени са индивидуални помещения за почивка с цел гарантиране на безопасността, спокойствието и уединението на всяко куче. Всяко помещение е оборудвано с легло с мека постелка и съд за вода. По желание на стопанина или по преценка на персонала, може да бъде добавяно и друго оборудване, като възглавници, играчки и др. Всяко куче/коте се храни отделно, в помещението си за почивка с цел избягване на конфликти. Услугата не включва: Храна (осигурява се от стопанина), допълнителните услуги, посочени в чл. 29 от настоящите общи условия, както и транспорт от и до хотела. 

(2) Услугата „настаняване на домашен любимец в хотела с включена нощувка и с включена храна“ включва: Престой, нощувка, дневна грижа, хранене, осигурено от хотела и съобразно с режима на животното, разходки сутрин и вечер за изпълняване на физиологични нужди (мин. 15 мин на разходка), свободна игра през деня на открито или закрито – според метеорологичните условия (мин. 2 пъти по един час). Свободната игра включва занимания с персонала с играчки и други приспособления, както и игра с други кучета със сходен ръст, тегло и темперамент (само със съгласие на собственика). Котките не се събират на едно място и нямат съвместна игра с други котки. За тях се осигурява индивидуално внимание от персонала. Осигурени са индивидуални помещения за почивка с цел гарантиране на безопасността, спокойствието и уединението на всяко куче. Всяко помещение е оборудвано с легло с мека постелка и съд за вода. По желание на стопанина или по преценка на персонала, може да бъде добавяно и друго оборудване, като възглавници, играчки и др. Всяко куче/коте се храни отделно, в помещението си за почивка с цел избягване на конфликти. Услугата не включва: допълнителните услуги, посочени в чл. 29 от настоящите общи условия, както и транспорт от и до хотела. 

(3) Услугата „дневна грижа без включена храна“ включва: Целодневен престой без нощуване, дневна грижа между 08:00 ч. и 19:00 ч., разходки сутрин и вечер за изпълняване на физиологични нужди (мин. 15 мин на разходка), свободна игра на открито или закрито – според метеорологичните условия (мин. 2 пъти по един час). Свободната игра включва занимания с персонала с играчки, пръчки и други приспособления, както и игра с други кучета със сходен ръст, тегло и темперамент (само със съгласие на собственика). Котките не се събират на едно място и нямат съвместна игра с други котки. За тях се осигурява индивидуално внимание от персонала. Осигурени са индивидуални помещения за почивка с цел гарантиране на безопасността, спокойствието и уединението на всяко куче. 

Чл. 29 (1) Допълнителни услуги в хотела са: транспорт от и до хотела, разресване, къпане, сушене, подстригване и къпане, рязане на нокти, почистване на уши, обезпаразитяване, поставяне на годишна ваксина от ветеринарен лекар, обучение на домашни любимци, изразяващо се в общо послушание, корекция на поведение, адаптиране на страхливо куче, обучение в следване на следа. Всички допълнителни услуги, с изключение на обезпаразитяване и транспорт, се предлагат единствено за кучета. (2) Допълнителните услуги по ал. 1 се изпълняват от хотела, само след предварителна заявка поне 7 дни преди датата на услугата и след заплащане от клиента по цени, договорени индивидуално с последния, в случаите, при които цените не са обявени в сайта www.pet-residence.com

Чл. 30 За някои от посочените в чл. 29 и чл. 30 услуги хотелът може да използва услугите на подизпълнител (фризьор, ветеринар, др.), без да изисква съгласие на клиента с това. 

XI.УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

Чл. 31 Хотелът се задължава да изпълни услугите, заявени от клиента, при цени, посочени в сайта, само ако са налице следните условия: 

(1) услугата е заплатена в цялост; 

(2) домашният любимец, за който е заявена услугата: 

▪ е регистран във ветеринарна лечебница; 

▪ има валиден здравен паспорт; 

▪ има годишни ваксини, отразени в паспорта; 

▪ има ваксина срещу кучешка кашлица, направена най-малко 7 дни и най-много 10 месеца преди настаняване в хотела; 

▪ е обезпаразитен най-много 15 дни преди датата на настаняване; 

(3) клиентът спазва приемното време за настаняване и за освобождаване на домашните любимци в и от хотела, посочено в раздел XIII. 

(4) при настаняване в хотела клиентът представи паспорта на домашния любимец и остави същия на разположение в хотела по време на престоя на домашния любимец; 

Чл. 32 (1) В случай че някое от изискванията, посочени в предходната разпоредба не са налице, хотелът има право едностранно да прекрати договора и да задържи заплатените до момента суми за услугата, в това число и депозита, заплатен от клиента. В тази хипотеза хотелът има право да получи пълната цена, заявена от клиента, независимо, че договорът е прекратен. 

(2) Хотелът има право едностранно да прекрати договора, в случай че установи, че здравословното състояние на домашния любимец не е добро, респективно ако има съмнение, че състоянието му е влошено или може да бъде влошено поради престоя му в хотела. В този случай хотелът дължи връщане на получените от клиента суми съгласно чл. 18, ал. 1 от настоящите Общи условия. 

Чл. 33 В случай че домашният любимец не е обезпаразитен или няма необходимите годишни ваксини, хотелът има право, а клиентът изрично го упълномощава, да извърши необходимото обезпаразитяване/ваксинация за сметка на клиента. 

XII.РАБОТНО И ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ХОТЕЛА 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Чл. 34 Хотелът работи 24/7 – 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празниците. 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ – НАСТАНЯВАНЕ 

Чл. 35 (1) Хотелът приема домашни любимци всеки ден от 13:00 ч. до 19:30 ч. (2) Животни, настанени в хотела при услуга „дневна грижа“ се приемат целодневно. 

(3) За клиенти, които желаят да огледат нашия хотел преди да ни се доверят приемното време за посещение е всеки делничен ден от 11:00 ч. до 12:30 ч., след предварителна уговорка, направена не по-късно от един делничен ден преди деня на огледа. 

ОСВОБОЖДАВАНЕ – НАПУСКАНЕ 

Чл. 36 (1) Клиентът следва да осигури, че ще вземе домашния си любимец от хотела в периода от 08:00 ч. до 12:00 ч. всеки ден. 

(2) Животни, настнанени в хотела при услуга „дневна грижа“ имат възможност да освободят ходела до 19:00 ч. 

Чл. 37 Всяко отклонение от тези часове се заплаща от клиента допълнително в размер на 5 лв. на всеки започнат час. 

XIII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 38 Клиентът се задължава: 

(1) да предоставя на хотела коректни и вярни данни относно резервацията и домашния си любимец; 

(2) при настаняване в хотела на домашния любимец да предостави паспорт на кучето или котката, от който да е видно, че са изпълнени изискванията, посочени в чл. 31, ал. 2 от настоящия договор; 

(3) да остави на разположение в хотела паспорта на животното по време на неговия престой; 

(4) да заплати на хотела в срок цената на заявената услуга; (5) да заплати на хотела извършените от него разходи за обезпаразитяване на животното и или неговата ваксинация, в случай че животното не е обезпаразитено и или ваксинирано при условията на чл. 31, ал. 2 от настоящите Общи условия, както и да заплати на хотела всякакви допълнителни разходи, извършени от същия спрямо домашния любимец на клиента, които не са предвидени в заявената услуга и които са били неотложни; 

(6) да осигури, че настаняването на животното (check in) и неговото вземане от хотела при напускане (check out) ще бъде съобразено с часовите периоди, посочени в чл. 35 и чл. 36 от настоящите Общи условия, като в случай на отклонение ще заплати на хотела допълнително възнаграждение в размер на 5 лв. за всеки просрочен час; 

Чл. 39 Хотелът се задължава: 

(1) да изпълни заявените услуги качествено и в срок с грижата на добър стопанин; 

(2) да извършва дейността си в съответствие с българското законодателство и по- конкретно със Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община и Наредба No 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, като осигури помещения по вид, характеристики и брой, така както е определено в закона, 

(3) да следи за спазване на изискванията, посочени в чл. 31 от настоящите Общи условия и да не изпълнява услуги спрямо домашни любимци, за които не са изпълнени посочените изисквания; 

(4) да сключи договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните с регистрирано ветеринарно заведение; 

(5) да спазва законовите хигиенни изисквания; (6) да осигури, че персоналът, полагащ грижи за животните изпълнява задълженията си по предписанията на хотела, указващи начин и периодичност на хранене, поене и разхождане на животните, почистване, наблюдение и надзор; 

(7) своевременно да информира клиента при проява на симптоми за заболяване на животното; 

(8) да осигурява видеонаблюдение, както и 24-часово присъствие на човек от персонала в сградата на хотела; 

ХIV.ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 40 (1) В случай че настанено в хотела куче причини вреди (например телесна повреда на фичическо лице, на друго животно, на движима или недвижима вещ и др.) отговаря изцяло клиента, независимо дали е собственик на животното, лице, на което е възложена грижа за животното или трето лице, което е възложило на хотела грижите върху животното. Хотелът не отговаря за никакви действия, причинили вреди от животни, настанени в сградата на хотела. 

(2) В случай че хотелът понесе каквито и да е вреди поради действие на домашен любимец, клиентът пълно и неограничено се задължава да компенсира хотела за увреждането. 

(3) Ако поради някакви съображения чл. 40, ал. 1 и 2 от настоящите условия се окажат невалидни или неприложими, то хотелът и собственикът на животното отговарят по равно при условията на солидарност. 

Чл. 41 (1) Хотелът отговаря за всички вреди, които са причинени виновно на клиента или на неговия домашен любимец по време на престоя на животното. Тази разпоредба се прилага и в случаите, при които вредите са причинени от служители на хотела. (2) Когато вредите по ал. 1 от настоящата разпоредба са причинени от действия/бездействия на клиента и или собственика на хотела, хотелът се освобождава от отговорност, респективно отговорността му се ограничава до тези вреди, причинени от хотела или негови служители. 

(3) Хотелът не отговоря и в случаите, при които клиентът е заявил невярна информация за домашния любимец, в това число за здравословно състояние и или специални нужди. 

Чл. 42 (1) Клиентите поемат отговорността за всички разходи за нанесени материални щети на хотела, причинени от домашния им любимец. 

(2) Ако клиентът не изпълни задължението си по чл. 38, ал. 6 от настоящите условия и не вземе своя домашен любимец от хотела, то хотелът има право по своя преценка да го предостави в приют за домашни любимци, да го дари на лице, което изрази желание да отглежда животното, както и да го продаде, заедно със принадлежностите му, на цена и при условия, каквито прецени, без да дължи за това неустойка или обезщетение на клиента. 

Чл. 43 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор и да анулира договора/резервацията, ако избраната услуга е предоставена напълно или изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача. 

XV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 44 (1) Хотелът има право да извършва промени на настоящите условия по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. 

(2) Във всеки един случай на промяна на Общите условия www.pet- residence.com ще информира за това своите клиенти чрез публикуването на промените в Сайта, както и чрез изпращане на същите на e-mail адреса, който клиентът е посочил във Формуляра за резервации 

Чл. 45 www.pet-residence.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация e възможно да са допуснати грешки, поради което предварително се извиняваме. 

Чл. 46 (1) Хотелът уточнява, че снимките на хотела имат илюстративен и насочващ характер. 

(2) Хотелът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време. 

XVI.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл. 47 Съгласно Общия регламент относно защитата на данните хотелът е администратор на личните данни на клиента. Лицето, което администрира сайта е управителят на дружеството – Калина Станчева или оторизирани служители на дружеството. 

(1) Дружеството е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели. 

(2) Целта на събирането на данните е: приемане на резервации от клиенти за услуга, предлагана от хотела за кучета и котки, уведомяването на клиентите относно извършените резервации, изпълнение на услугата, която е заявена, оценката на предлаганите стоки и услуги, други търговски дейности, рекламиране на стоките и услугите, маркетингова реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на клиента. 

(3) За обработване на личните данни за някои от горепосочените цели се изисква изрично съгласие от страна на субекта на данни или наличие на договор между страните. 

(4) Всеки клиент има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля 

предоставеното му съгласие, и да изисква изтриване или ограничаване на личните му данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване, вкл. профилиране. 

(5) За да упражни правото си, клиентът следва да се свърже по някой от посочените в началото на настоящите Общи условия начини. 

(6) Купувачът се съгласява и разрешава на хотела да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и когато, за изпълнение на сключения между потребителя купувач и търговеца продавач, такова предоставяне е необходимо. 

(7) Дружеството приема Политика за сигурност на личните данни, в която подробно са описани процесите на обработка на лични данни съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR и Закона за защита на личните данни. Политиката е видна на уебсайта www.pet-residence.com

(8) Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това. 

XVII.ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ 

Чл. 48 Спорове, възникнали между хотела и клиента, ще се разрешат по взаимно съгласие или, ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство пред компетентните български съдилища според обичайното местопребиваване на клиента. 

Чл. 49 Клиентите, физически лица, могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr/ е, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си. 

XVIII.ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА 

Чл. 50 Органите, регулиращи дейността на Дружеството са: (1) Българската агенция по безопасност на храните 

 • гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ 15А 
 • е-mail: bfsa@bfsa.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите 

 • телефон: 0700 111 22 
 • e-mail: info@kzp.bg 
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, No4А, ет. 3, 4 и 6; 
 • уебсайт: https://kzp.bg/kontakti (3) Комисия за защита на личните данни; 
 • тел: 02/91-53-518 
 • email: kzld@cpdp.bg 
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 
 • уебсайт: https://www.cpdp.bg/