Политика за сигурност на личните данни на физически лица

 

Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условия в случаите, при които сте направили резервация в хотел за домашни любимци „Pet Residence” чрез сайта www.pet-residence.com, по телефон, имейл, социалните мрежи или по друг начин. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


Дата на първа публикация: 25.11.2019 г. 

 Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни. 


С цел сключване и изпълнение на договора за услуга, предлагана от хотела за домашни любимци, респективно за изпълнение на извършена от Вас резервация чрез сайта www.pet-residence.com, по телефон, имейл, социалните мрежи или по друг начин, в т.ч. и в страницата на дружеството във фейсбук и мобилните версии и приложения (наричани всички за краткост “Сайта”).

„ЗОРГО“ ЕООД, ЕИК 203964810, със седалище и адрес на управление с. Владая, ул. „Шипето“ № 7,  представлявано от Калина Станчева (наричано по-долу за краткост „Дружеството“), обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

Дружеството е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт, както и при заявяването на услуги, предлагани от хотела, в това число и по отношение на информацията, предоставена ни от Вас в резервационния формуляр.Данни, могат да станат известни на Дружеството и по повод сключения между него и между Вас договор за услуга и съпътстващите го документи като декларации, анекси и прочее.

Дружеството обработва лични данни и от запитвания, отправени от Вас към нас . При обработването на лични данни  Дружеството спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти e от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за Дружеството (например ветеринарни лекари), както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от  Дружеството, без предварително дружеството да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които  Дружеството е поело, и което дава право на  Дружеството да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

  Съгласно Регламента, лични данни представляват всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. 

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме: 

Във връзка със сключване и изпълнение на договори  Дружеството обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта / Страницата без регистрация;

(б)физически лица, ползватели на Сайта/ Страницата с регистрация, като потребители/клиенти;

(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Дружеството, респективно сайта, в това число и в  www.pet-residence.com

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Дружеството;

(д) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за услуги на място в хотела или от разстояние (чрез интернет);

Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересованите страни) на  Дружеството , както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които същото има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респ. като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

II. Лични данни, които обработваме:

1 Лични данни, които Вие ни предоставяте:

  Невъзможно е да Ви предоставим Услугите, да сключим договор с Вас и да го изпълним, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате  възможностите за сключване на договор за услуга (в това число дали на място или от разстояние), предоставяни от хотела, в това число и чрез Сайта www.pet-residence.com или фейбсук страницата ни. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим съответния договор, респ. да потвърдим конкретната резерваци. Това са доста простички неща – имена, имейл адрес, телефон, в определени случаи и ЕГН. При извършване на плащане от Ваша страна към нас обработваме и данни за Вашата банкова сметка, респ. данни за банкова карта.  

В случай че предоставяте Ваши лични данни на  Дружеството посредством Viber, Skype, Facebook страницата – или друга платформа / социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи и уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от Дружеството. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила  преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения. Що се касае до действията по обработка на лични данни от страна на Дружеството, настоящите правила се прилагат и за посочените платформи. 

 • Обработка на коментари и публикации

Ако оставите публикация или коментар на този уебсайт, IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта. Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви. 

 • Кореспонденция, жалби и сигнали

  С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Дружеството, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към Дружеството, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Дружеството съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване. 

 • Специални категории (чувствителни) данни

  Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (НБ! Прочети чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук)

2 Лични данни, които са свързани с процеса на ползване на Сайта 

  В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате. Тази информация може да включва следното:

   • идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство. 
   • информация за местоположението, включително информация за местоположението от мобилното ви устройство. Имайте предвид, че повечето мобилни устройства ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството. 
   • информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, история на сърфиране, информация за уеб дневника Ви, както и настройки за език, дата и час.  

  3 Лични данни, които получаваме от трети страни: 

   Вие имате възможност да споделяте информация със социални мрежи или да използвате техните сайтове, за да създадете своя профил или да свържете профила си в нашия уебсайт със съответната социална мрежа. В този случай социалната мрежа може да ни предостави автоматичен достъп до определена от тях лична информация, която са събрали за Вас (напр. разглежданото от Вас съдържание, желаното от Вас съдържание и информация за рекламите, на които сте били показани или сте кликнали и т.н.). Чрез свързването на Вашия профил в социална мрежа с Вашия акаунт в нашия уебсайт Вие ни разрешавате да получим достъп до Вашите лични данни, обработвани от съответната социална мрежа, както и да събираме, използваме и запазваме тази информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност. Това свързване на профил от социална мрежа с регистрация в нашия уебсайт се осъществява, в случай че Вие кликнете върху връзка, предоставена за създаване на Регистрация в нашия уебсайт чрез включване в социалните медии, като по този начин Вие доброволно установявате връзка съв съответния сайт за социални медии.  

  Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица.

    Освен това поради факта, че изпращането на коментари, запитвания и други съобщения до сайта, фейсбук страницата или администраторите им, представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

    Бързите линкове за повтаряне на предишни търсения Ви дават възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

  4 Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

  В Сайта  www.pet-residence.com се използват логове със следните цели:

    • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
    • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
    • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
    • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
    • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).
    • Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
    • Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

  5 Бисквитки

  За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

  III. С какви цели обработваме Вашите лични данни: 

    Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставяне на услуги от хотел за домашни любимци Pet Residence чрез Сайта –  www.pet-residence.com, на място в хотела и с представянето на услугите ни в социалните мрежи, а именно сключване на договор за услуга и или изпълнение на извършена от Вас резервация в хотела. Ние използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим нашите Услуги, да ви предоставим персонализирано преживяване на нашия сайт, да се свържем с Вас относно Вашия профил и нашите Услуги, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг съобразно Вашите интереси и да открием, смекчаваме и разследваме измамни или незаконни дейности.

    Дружеството събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

    • сключването на договора за услуги в хотела или сключване на договор за услуги от разстояние между Вас и  Дружеството на място, посредством  www.pet-residence.com или социалните мрежи – изискваме вашите данни за идентификация (имена, e-mail, в определени случаи – ЕГН), данни за контакт, за да сключим договор с Вас, съответно, за да изпълним извършена от Вас резервация;
    • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и  www.pet-residence.com.
    • изпълнението на законови задължения на Дружеството.
    • изпълнение на сключения договор (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички правни задължения (например правни задължения за запазване на данни за транзакции);
    • информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи – само когато сме получили изрично съгласие от Вас за това;
    • предоставянето на услуги, които поискате от нас;
    • регистрацията Ви на уебсайта или приложението (в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса или промяна в маркетинговите си предпочитания);
    • администрирането на уебсайта и приложението;
    • анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт, приложението и търговията на дребно, (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт, App и/или магазини;
    • администриране на всички състезания/томболи/игри на лотариен принцип, провеждани от Дружеството.  
    • измерване и анализиране на нашата реклама;
    • отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;
    • поддържане на уебсайта, приложението и мрежата ни сигурни и безопасни;
    • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции); 
    • оценяване и обработване на Вашата заявка за работа.
    • да се свържем с Вас относно профила Ви, извършените от Вас резервации, да отстраняваме проблеми с профила Ви. Когато се свързваме с вас по телефона, за да осигурим ефективност, можем да използваме автоматично или предварително записани обаждания и текстови съобщения.
    • да Ви предоставим услуги, базирани на местоположение (като рекламиране, резултати от търсенето и друго персонализирано съдържание)

  Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на   Дружеството или на  www.pet-residence.com  и/или трети лица, което е свързано с: 

    • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
    • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.
    • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните от Нас услуги и изпълнение на сключените договори; 
    • насочване на нашия маркетинг, актуализация на услуги и предлагането към Вас на промоционални оферти въз основа на вашите предпочитания.
    • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
    • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на  www.pet-residence.com, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

  За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

    Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните ни задължения към държавата, както и при евентуално постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

    Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Обикновено такова съгласие изискваме от Вас, когато желаем да обработим Ваши лични данни, без да е налице законово задължение или легитимен интерес за Дружеството. Обикновено такова съгласие изискваме, когато желаем да Ви предложим информиране за нови промоции, продукти и др. 

  IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

    При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите и изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Щe зaдъpжим личнaтa Bи инфopмaция зa пepиoд, нeoбxoдим дa бъдaт изпълнeни цeлитe, излoжeни в нacтoящaтa „Πoлитиĸa зa зaщитa нa личнитe дaнни“, ocвeн aĸo пo зaĸoн нe ce изиcĸвa дa я зaдъpжим зa пo-дълъг пepиoд. Cпopeд видa дaнни и цeлитe, зa ĸoитo ca cъбpaни, e oпpeдeлeн cpoĸ зa cъxpaнeниe, c изтичaнeтo нa ĸoйтo инфopмaциятa ce изтpивa oĸoнчaтeлнo.

  Типове данни Период на съхранение Пояснения
  Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес, телефон, електронна поща) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като регистриран потребител  в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Сайта и във връзка със ЗЕДЕУУ (виж по-долу), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на акаунта.
  Лични данни, получени от Ваши запитвания, резервации или съдържащи се в сключени по между ни договори 5 години от последното посещение на Вашия любимец в нашия хотел Данните Ви идентифицират като страна по договора за продажба от разстояние и се съхраняват с оглед осигуряване на Вашите права, респ. изпълнение на законовите ни задължения; 
  Лог, удостоверяващ изпращането на коментар, запитване, поръчка до сайта  (съдържа подател, получател, дата и час) За срок от 1 /една/ година. Поради изискванията на ЗЕДЕУУ логът се пази за срок от 1 /една/ година вкл. и при закриване на акаунт Поради това че изпращането на коментар, запитване, поръчка представлява изпращане на електронно изявление от Ваша страна към Сайта, съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година.
  Бързи търсения До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако ползвате тази функционалност без регистрация Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.
  Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.
  Информация, съхранена в мобилно приложение За периода на неговото ползване (до деинсталирането му) Информация, необходима за техническото предоставяне на Услугите (като настройки и др.)
  Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
  Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
  Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
  С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
  С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
  Бисквитки До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”
  Данни от 


  Ще запазим предоставената от Вас лична информация при регистрирането на акаунт на нашия уебсайт или приложение, стига тази сметка да остане в сила.

  В случай на контакт с отдела за обслужване на клиенти, ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да разрешим заявката ви и за кратък период след затварянето на заявката.

  При извършване на покупка/резервация/заявка чрез нашия уебсайт, социални мрежи или приложение ще запазим определена ограничена лична информация, като например вашето име, имейл адрес и електронен адрес, докато не поискате от нас да актуализираме или изтрием тези данни с цел проследяване на нашата комуникация, контрол на работата ни, както и евентуална защита при съдебен спор. Запазваме информацията за транзакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период. 

  Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след вас сте затворили профила си.

  Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

  V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

   

  Дружеството, респективно  www.pet-residence.com не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.

  Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато е налице законово задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск.

  Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

    Нашият уеб сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове. 

  Нашият сайт използва YouTube LLC, представляван от Google Inc. за интегриране на видеоклипове. Обикновено, когато посетите вградена видео страница, вашият IP адрес ще бъде изпратен на YouTube и “бисквитките” ще бъдат инсталирани на вашата машина. Въпреки това, нашите клипове в YouTube, са интегрирани в режим на разширена поверителност (в този случай YouTube все още е в контакт с услугата DoubleClick от Google, но личните данни  в съответствие с политиката за поверителност на Google не се използват). В резултат на това YouTube не съхранява никаква информация за посетителите, освен ако не гледате самия видеоклип. Ако кликнете върху видеоклипа, вашият IP адрес ще бъде изпратен в YouTube и YouTube ще разбере, че сте гледали видеоклипа. Ако сте влезли в YouTube през вашия потребителски профил, тази информация ще бъде свързана и с потребителския ви профил (можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да се кликнете на видеоклипа за да го изгледате).Ние нямаме информация за възможното събиране и използване на данните ви от YouTube. За повече информация вижте Декларацията за използването на личните данни на YouTube на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ .

  VI. Вашите права по отношение на личните данни

  Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

    • Право на информираност.

  Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

    • Право на достъп. 

  Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез имейл  или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност. 

    • Право на коригиране. 

  Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

    • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). 

  Вие имате право да поискате изтриване на данни чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност., освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

    • Закриване на акаунт.

  В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

  След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта. Виж раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.

  С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

    • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

  Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. Можете да отправите молба чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

    • Право за уведомяване на трети лица. 

  В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

    • Право на преносимост на данните. 

  Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. Искане в този смисъл можете да изпращате чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

  Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

    • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

  При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

    • Право на оттегляне на съгласие. 

  Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. Оттеглянето можете да направите чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

  При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

    • Право на възражение. 

  Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

  В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. Моля отправете Вашето искане чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

    • Право на жалба до надзорен орган. 

  Вие имате право да подадете жалба срещу Дружеството до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

    В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, www.pet-residence.com си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

  VII. Точност на информацитята

  www.pet-residence.com не носи отговорност за вярността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

   

  VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

  С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите клиенти/потребители/съконтрахенти, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

  Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определила Отговорно лице за защита на данните, което подпомага процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

  За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. 

   Политика за използване на „бисквитки“ 

  Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица  Дружеството е приела и Политика за използване на „бисквитки“, публикавана и достъпна както на сайта  www.pet-residence.com, така и в страницата ни във фейсбук. 

  Контакти

  Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Дружеството, чрез следните форми за контакт: 

  „ЗОРГО“ ЕООД, ЕИК 203964810, със седалище и адрес на управление . Владая, ул. „Шипето“ № 7 , представлявано от Калина Станчева;

  Отговорно лице по защита на личните данни: Калина Станчева

  Tелефон за контакти  +359877710003

  E-mail адрес: …………………………….

  Aдрес: с. Владая, ул. „Шипето“ № 7.